Regulamin

Regulamin kursu dla Rezydentów Biur Podróży…

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Poniższy Regulamin określa zasady posługiwania się kursem Internetowym dla Rezydentów Biur Podróży, którego właścicielem jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758, zwanej dalej eRezydent.pl

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. eRezydent.pl – właściciel Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży.
 6. Platforma – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem eRezydent.pl
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 8. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z eRezydent.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 9. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 10. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie Moodle.
 11. Organizator – firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 12. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

 1. Internetowy kurs dla Rezydentów Biur Podróży dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, który jest pełnoletni, posiada wykształcenie co najmniej średnie, posiada odpowiednie warunki zdrowotne. Osoby karane nie powinny uczestniczyć w tym kursie.
 2. Zaleca się aby każda osoba przystępująca do kursu dla Rezydentów Biur Podróży posiadała ukończony kur dla pilotów wycieczek.
 3. Dostęp do Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży jest odpłatny.
 4. Internetowy kurs dla Rezydentów Biur Podróży może być w części darmowy lecz udostępniane nieodpłatnie informacje mogą wymagać podania hasła dostępu oraz innych danych.
 5. Poprzez przystąpienie do korzystania z Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Dostępność do Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 7. Wszelkie uwagi związane z jakością Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży należy kierować do Organizatora kursu, tj. eRezydent.pl
 8. Wszelkie roszczenia związane z jakością Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży należy kierować do Organizatora kursu, tj. eRezydent.pl
 9. Dostęp do Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży mogą mieć wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:
  • są osobą pełnoletnią (mają ukończone 18 lat),
  • posiadają wykształcenie minimum średnie,
  • osoby posiadające odpowiednie warunki zdrowotne,
  • są osobą niekaraną i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne,
  • zaleca się aby każda osoba przystępująca do kursu dla Rezydentów Biur Podróży posiadała ukończony kur dla pilotów wycieczek.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży wymaga logowania.
 2. Darmowa wersja Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży dopuszcza logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie – “Demo”.
 3. Kurs dla Rezydentów Biur Podróży jest płatny. Jego cena obejmuje naukę, wystawienie certyfikatu i wysłanie go do Użytkownika.
 4. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane za każde kolejne wysłanie świadectwa do Użytkownika lub inne dodatkowe czynności wykonane przez Organizatora na rzecz Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie ukończy kursu przed datą końca kursu, wówczas jego wplata przepada i nie podlega zwrotowi.

§ 5

Rejestracja Użytkownika na kurs dla Rezydentów Biur Podróży obejmuje:

 1. zaakceptowanie warunków Regulaminu kursu dla Rezydentów Biur Podróży,
 2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego kursu dla Rezydentów Biur Podróży,
 3. potwierdzenie rejestracji kursu dla Rezydentów Biur Podróży poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do kursu dla Rezydentów Biur Podróży po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 4. zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny kursu dla Rezydentów Biur Podróży Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
 2. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconego Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. Całkowicie zabrania się przekazywania między uczestnikami Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży haseł lub innych informacji niejawnych. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu dla Rezydentów Biur Podróży bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że kursant nie zapoznał się z całym materiałem kursu (np. rozwiązywał same testy), wówczas takie działania uznane będą jako próba oszustwa. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu dla Rezydentów Biur Podróży bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu kursu dla Rezydentów Biur Podróży mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do Internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży.
 6. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika do kursu dla Rezydentów Biur Podróży skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo autora kursu dla Rezydentów Biur Podróży do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez eRezydent.pl wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z eRezydent.pl w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników kursu dla Rezydentów Biur Podróży, wysyłając maila na adres eKursy.henc@gmail.com o treści:
„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników eRezydent.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconego internetowego kursu dla Rezydentów Biur Podróży”.

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z kursu dla Rezydentów Biur Podróży Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania kursu dla Rezydentów Biur Podróży będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powinien informować eRezydent.pl o zmianach danych przekazanych do kursu dla Rezydentów Biur Podróży w trakcie rejestracji.

IV. Zastrzeżenia techniczne

§ 12

 1. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Organizatora kursu dla Rezydentów Biur Podróży, mogą oni czasowo ograniczyć dostęp do kursu dla Rezydentów Biur Podróży przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności kursu dla Rezydentów Biur Podróży.
 4. Wymagania sprzętowe: karta dźwiękowa, głośniki, system operacyjny: Windows 98, 2000, NT, Me, XP, Vista, 7 lub nowszy. Minimalne wymagania ustawień ekranu to rozdzielczość 800×600 pikseli. Kurs dla Rezydentów Biur Podróży działa dla przeglądarek: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox Opera.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zarejestrowani Użytkownicy na kurs na Animatora Czasu Wolnego wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 14

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez autora kursu na Animatora Czasu Wolnego kolonijnego będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w kursie na wychowawcę kolonijnego dla pozostałych użytkowników.

§ 15

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody autora kursu na Animatora Czasu Wolnego.

§ 16

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 17

 1. Wszelkie spory z autorem kursu na Animatora Czasu Wolnego powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Głogowie.
 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursu Animatora Czasu Wolnego będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Głogowie

§ 18

Autor kursu na Animatora Czasu Wolnego może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.

§ 19

Integralnymi częściami tego Regulaminu są:

 1. Polityka Ochrony Prywatności
 2. Zastrzeżenia prawne
 3. Ochrona praw konsumenta

Stan prawny na dzień: środa, 14 kwietnia 2011, 10:54

Scroll to Top